Seznamka Nalovu

Seznamka na lovu

Bezplatná registrace

Pravidla


Jste na stránce: Seznamka naLovu  /  Pravidla

Pravidla pro používání seznamky nalovu.cz

1. Obecná ustanovení
1.1. Tyto podmínky pro používání webových stránek internetové seznamky nalovu.cz upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.nalovu.cz (dále též jen „web“).
1.2. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu nabízených je Jakub Hejda CLICKMEDIA, IČO: 727 21 626, se sídlem Letecká 1055/4, 415 01 Teplice (dále též jen „provozovatel“).
1.3. Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených souhlasíte s podmínkami pro používání služeb webu provozovatele. Podmínky pro používání služeb webu dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webu a další související právní vztahy.
1.4. Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem na webu je nutno, aby se takový uživatel nejprve na webu zaregistroval, přečetl si tyto podmínky pro používání služeb webu a označením příslušného pole „Souhlasím s podmínkami pro používání služeb webu“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.
1.5. Ustanovení těchto s podmínek pro používání služeb webu jsou rovněž nedílnou součástí případných smluv uzavíraných mezi provozovatelem a uživateli webu. Pro uzavření takových smluv mezi provozovatelem a uživateli webu se musí uživatel webu nejprve zaregistrovat na webu.
1.6. Ustanovení těchto podmínek pro používání služeb webu jsou závazná i pro další osoby prohlížející si či jinak užívající web, jež neprovedou registraci podle předchozích ustanovení podmínek pro používání služeb webu.
1.7. Uživatelem služeb webu může být pouze fyzická osoba. Fyzická osoba musí být v případě uzavírání jakékoliv smlouvy s provozovatelem plně způsobilá k právním úkonům (v souladu s příslušnou právní úpravou v dané zemi), případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.
1.8. Tyto podmínky pro používání služeb webu mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. V případě, že uživatel s novým zněním podmínek pro používání služeb webu nesouhlasí, je oprávněn zrušit svou registraci na webu. Uživatel je povinen se před každým využíváním služeb webu seznámit s aktuálním zněním s podmínek pro používání služeb webu.
1.9. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

2. Osobní údaje
2.1. Osobní údaje
Co je osobním údajem? Jako osobní údaj lze označit veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
2.2. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb webu. Uživatel registrací dává provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak v rozsahu zpracování e-mailu, a to na dobu trvání registrace uživatele u provozovatele. Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel dále neshromažďuje žádné, než automaticky shromažďované osobní údaje  Uživatel bere na vědomí, že web může automaticky shromažďovat informace z uživatelovo prohlížeče nebo zařízení, když navštíví web. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, číslo a typ zařízení, typ prohlížeče a jazyk, operační systém, který používá přístroj, na kterém je web prohlížen, čas přístupu, geografické umístění mobilního zařízení. Na webu jsou umístěny reklamy třetí strany, kdy informace shromažďované třetí stranou není provozovatel schopen identifikovat.
2.3. Cookies. Při návštěvě webu a souhlasu může web k zařízení použitému pro prohlížení webu přiřadit jednu nebo více cookies či jiné technologie, které usnadňují personalizaci s cílem usnadnit přístup k webu a jeho personalizaci. Díky použití cookie, může také web automaticky shromažďovat informace o aktivitě uživatele na webu.
2.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na web třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany. Uživatel registrací na webu vyslovuje souhlas s tím, že služby webu mohou zahrnovat propojení na jiné weby. Provozovatel není zodpovědný za obsah žádného propojeného webu. Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne vložením na web mohou být použita třetí osobou. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob a následky těchto zásahů.
2.5. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem správy uživatelského účtu a jsou zpracovávány pouze údaje, které uživatel poskytl (emailové adresy). Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a provozovatel není oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.
2.6. Provozovatel může zveřejnit jakákoli data zadaná uživatelem, vyjma přihlašovacího hesla. Uživatel, který uvedl jinou, než vlastní e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jakékoliv třetí osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na webu.
2.7. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb webu. Původcem těchto e-mailů je provozovatel, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.
2.8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách je nezbytné pro využívání služeb webu. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, kdy za odvolání souhlasu se považuje zrušení registrace (k tomu blíže čl. 3.6. těchto pravidel). Uživatel bere na vědomí, že pokud dojde k odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebude dále možné vést uživatelský účet, provozovatel jej zruší.
2.9. Provozovatel neodpovídá za pravdivost informací a autentičnost fotografií zveřejněných na webu. Provozovatel je oprávněn neprodleně odstranit z webu fotografii(e) či jakákoliv jiná data (popřípadě celý účet uživatele), u nichž existuje důvodné podezření ze strany provozovatele, nebo byl v tomto směru upozorněn třetí osobou, že nesplňuje podmínku autentičnosti nebo porušuje jiná pravidla, k tomuto kroku je Provozovatel oprávněn přistoupit kdykoliv i bez udání důvodu.

3. Práva a povinnosti uživatelů
3.1 Uživatel výslovně prohlašuje, že služby webu používá na své vlastní riziko.
3.2. Uživatel je povinen při psaní inzerátů či v reagování na inzeráty používat slušná vyjádření, která neodporují základním principům slušnosti či dobrým mravům.
3.3. Uživatelům je zakázáno vydávat se za třetí osobu či úmyslně uvádět nepravdivé informace o své osobě.
3.4. Uživatelům (stejně jako každému jednotlivě) je zakázáno:
- zřizovat několik uživatelských účtů,
- úmyslně podporovat, umožňovat nebo se zapojovat do jakýchkoliv nelegálních činností, včetně přenosu komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, porušování vlastnických a autorských práv,
- neoprávněně využívat data a neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost webu nebo narušovat bezpečnost webu ve snaze získat neoprávněný přístup,
- Uživatel není oprávněn využívat služeb webu k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto podmínkám pro používání služeb webu.
3.5. Uživatel se souhlasem s těmito podmínkami pro používání služeb webu výslovně vzdává na náhradu případné škody, způsobené:
- případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností webu
- případným únikem informací o uživateli účtu
- jakýmkoliv jiným následkem používání služeb webu
3.6. Uživatel bere na vědomí, že pro žádost o odstranění účtu uživatele na webu je nutné přihlášení do uživatelského rozhraní webu. Zrušení vlastního účtu Uživatel provede Kliknutím na odkaz "Zrušit účet" v nastavení uživatelského profilu. Pokud uživatel nezná své heslo, může si ho nechat poslat na email. Provozovatel neručí za doručení hesla do emailové schránky Uživatele, kdy Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené elektronickými komunikačními zařízeními a internetové či mobilní sítě či nastavení emailové schránky (ochrany emailové schránky) Uživatele.
3.7. Uživatel může učinit podnět ke zrušení cizího uživatelského účtu (například pokud bude profil v rozporu s pravidly tohoto webu či bude jakkoliv zasahovat do osobnostních práv třetí osoby). Lze tak učinit tím, že třetí osoba klikne na profilu tohoto uživatele na odkaz "Nahlásit podvodný profil". 
3.8. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že provozovatel je oprávněn z webu odstranit uživatelský účet:
- který slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně u základními principy slušnosti či dobrými mravy či
- který byl vytvořen tak, aby zvolená přezdívka budila pohoršení či byla v rozporu se základními principy slušnosti či dobrými mravy či
- který byl používán v rozporu se základními principy slušnosti či dobrými mravy či
- který porušuje či porušil jakýkoliv bod podmínek pro používání služeb webu.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.
4.2. Vzhledem ke globální povaze internetu, na kterém je provozován web, je každý uživatel povinen dodržovat při užívání webu, vedle těchto podmínek pro používání služeb webu, všechny lokální právní normy země, ve které se právě nachází.
4.3. Na webu je zejména zakázáno publikovat jakákoli data:
- s pornografickým obsahem či
- jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem či
- jejichž obsah by mohl poškodit třetí osobu či
- jejichž obsah je předmětem autorského práva či
- jež obsahují osobní údaje či
- jejichž obsah propaguje komerční služby, nebo jiné servery/weby s podobnými službami jako nalovu.cz či
- obsahující urážlivé, vulgární, rasistické příspěvky, nebo příspěvky které jsou neplacenou či placenou reklamou.
4.4. Jakákoliv data publikovaná uživatelem v rozporu se shora uvedeným zákazem mohou být, a to bez dalšího, cenzurována provozovatelem.
4.5.  Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může provozovateli své oznámení o tomto podezření prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese http://www.nalovu.cz/kontakty/.
4.6.  Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby webu inovovat, přidávat, mazat či jakkoli upravovat.
4.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek pro používání služeb webu provozovatele neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení podmínek pro používání služeb webu provozovatele.
4.8. Uživatel poskytuje provozovateli práva k veškerým výsledkům jeho činnosti na webu, a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla. Za poskytnutí oprávnění provozovatele k těmto výsledkům činnosti uživatele nenáleží uživateli úplata.

Internetová seznamka nalovu

naLovu.cz je bezplatná internetová seznamka, není sice bez registrace, ale je pro všechny, co hledají lásku a porozumění, vážné seznámenínezávazný flirt nebo se prostě jen chtějí seznámit s někým novým. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah uveřejňovaných inzerátů ani negarantuje úspěch vztahu po seznámení. 
Mapa stránek | Pravidla | Kontakt