Seznamka Nalovu

Seznamka na lovu

Bezplatná registrace

Zásady ochrany osobních údajů

Jste na stránce: Seznamka naLovu  /  Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

 

 1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

Jakub Hejda, CLICKMEDIA,

Tisá 548, 403 36 Tisá,

IČO: 727 21 626

(dále také jen „my“, „naše“ nebo „nás“)

 

Emailový kontakt:

info@nalovu.cz

 

 1. Základní pojmy

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“).

 

Osobní údaj:

Osobním údajem se ve smyslu GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

 

Zvláštní osobní údaj:

Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Správce = my:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i Společnost.

 

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.

 

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

 

Rizikové zpracování:

Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

 

Automatizované individuální rozhodování vč. profilování:

Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 1. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Provozujeme internetové stránky www.nalovu.cz, které registrovaným uživatelům umožňují využít služeb internetové seznamky.

 

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezenými účely a pouze po nezbytně dlouhou dobu dle následující tabulky. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

 

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Registrovaní uživatelé na www.nalovu.cz

Realizace služby internetové seznamky

 

 • Právním základem je plnění smlouvy.

 • Za tímto účelem zpracováváme skrze uživatelský účet uživatele následující údaje: identifikační údaje (jméno a příjmení nebo přezdívka), kontaktní údaje (email), věk, město (bydliště), pohlaví, fotografii a případně jiné údaje uvedené uživatelem v poznámce.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy, tedy po dobu registrace uživatele na www.nalovu.cz.

Zlepšování služby internetové seznamky

 • Právním základem je náš oprávněný zájem na poskytování lepších služeb uživatelům.

 • Za tímto účelem zpracováváme informace z uživatelova prohlížeče nebo zařízení, když navštíví naše internetové stránky: IP adresu, číslo a typ zařízení, typ prohlížeče a jazyk, operační systém, který používá přístroj, na kterém jsou internetové stránky prohlíženy, čas přístupu a geografické umístění mobilního zařízení.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy, tedy po dobu registrace uživatele na www.nalovu.cz.

Šíření obchodních sdělení (reklamní emaily) a informační emaily

 

 • Právním základem je náš oprávněný zájem na šíření našich služeb mezi uživateli.

 • Ke zpracování osobních údajů (email) dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. a dalšími právními předpisy a za účelem informování uživatele ohledně služby internetové seznamky.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou, resp. do okamžiku uživatelem učiněného odhlášení odběru.

 1. Příjemci osobních údajů a případné předání osobních údajů do třetích států

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

 

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje dle našich pokynů (např. poskytovatelé cloudových nebo hostingových služeb),

 • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, (zejména Policie ČR, soudy, exekutoři, insolvenční správci, finanční správa, správa sociálního zabezpečení),

 • jiným subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do tzv. třetích zemí mimo působnost GDPR. Při využívání některých služeb ale spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří mohou zpracovávané osobní údaje předat do třetích zemí, avšak vždy se jedná o země, v nichž platí standard ochrany osobních údajů, který zaručuje GDPR. Využíváme reklamní systém Google AdSense k zobrazování relevantní reklamy návštěvníkům stránek. Při využívání této služby může dojít k předávání osobních údajů do třetích států společností Google LLC při zajištění stejné úrovně ochrany osobních údajů. Více informací o předávání osobních údajů při využívání služeb společnosti Google LLC se dozvíte na stránce https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=cs .

 1. Cookies

„Cookie“ je krátký textový soubor obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o Vašem prohlížeči. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval, nebo aby Vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

 

Naše internetové stránky využívají cookies „první strany“ a cookies „třetí strany“. Cookies využíváme po dobu přihlášení kvůli identifikaci přihlášeného uživatele a sledování aktivity uživatele na našich internetových stránkách a k personalizaci s cílem usnadnit přístup k našim internetovým stránkám. Dále je používáme pro sledování návštěvnosti našich internetových stránek. Nakonec používáme cookies k personalizaci reklam, a to za pomoci Google AdSense společnosti Google LLC.

 1. Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

 

Souhlas subjektu údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

 

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

 

Přesnost zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost. Za použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

 

Transparentnost

Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

 

Účelové omezení

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

 

Bezpečnost

Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Web www.nalovu.cz je chráněn proti nejčastějším druhům útoků včetně šifrovaného přenosu dat a data jsou pravidelně zálohována

 

 1. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

 

 1. Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

Údaje, které o Vás zpracováváme, naleznete přímo ve svém uživatelském účtu. Pro získání kompletního přístupu k Vašim osobním údajům nás kontaktujte na emailu uvedeném v záhlaví.

 

Právo na opravu osobních údajů

Zjistíte-li, že námi vedené osobní údaje o Vás jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.

Opravu údajů můžete provést sami ve svém uživatelském účtu. V případě problémů nás kontaktujte na emailu uvedeném v záhlaví.

 

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;

 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;

 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

Pro výkon práva na výmaz nás můžete kontaktovat na emailu uvedeném v záhlaví.

 

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

 • k splnění našich právních povinností;

 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pro ověření, zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, nás kontaktujte na emailu uvedeném v záhlaví.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.

 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v záhlaví.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Námitku můžete podat prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v záhlaví.

 

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

Pro získání Vašich osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v záhlaví.

 

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Internetová seznamka nalovu

naLovu.cz je bezplatná internetová seznamka pro nezadané, není sice bez registrace, ale je pro všechny, co hledají lásku a porozumění, vážné seznámení, nebo se prostě jen chtějí seznámit s někým novým. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah uveřejňovaných inzerátů ani negarantuje úspěch vztahu po seznámení. 
Mapa stránek | Uživatelé | Pravidla |  Kontakt | Zásady ochrany osobních údajů